Opšti uslovi putovanja

Na osnovu članova 70-71. Zakona o turizmu („Sl.glasnikRS“br.:17/2019), direktor tističke agencije ITRAVEL, d.o.o., Beograd, matični broj: 20610271, PIB:106475601 (u daljem tekstu: Organizator) dana 01.10.2023. godine utvrduje sledeće

OPŠTE USLOVE PUTOVANJA

Ovi Opšti uslovi dostupni su putnicima na web stranici Organizatora www.itravel.rs, u sedištu Organizatora, na adresama ogranaka Organizatora, kao i na prodajnim mestima turističkih agencija sa kojima Organizator ima zaključene Ugovore o posredovanju. Putnik je u obavezi da pre zaključenja Ugovora/potvrde o putovanju prethodno pročita i prouči tekst Opštih uslova putovanja i svojim potpisom potvrđuje da su mu pre zaključenja Ugovora isti uručeni u jednom primerku, da je upoznat sa sadržinom istih i da ih u celosti prihvata. Opšte uslove u celosti pročitajte na Linku: Opšti uslovi putovanja ITravel doo.