Politika privatnosti

Politika privatnosti

Član 1.

Turistička agencija Itravel (u daljem tekstu: Agencija), kao rukovalac podataka o ličnosti, smatra da je poverenje lica koja su nam, u skladu sa članom 4. stav 1. Tačka (1) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ‘’Službeni glasnik RS’’, br. 87 od 13. novembra 2018.) (u daljem tekstu: Zakon) ustupila svoje podatke o ličnosti (u daljem tekstu: korisnici) posredstvom internet prezentacije na adresi: itravel.rs (u daljem tekstu: sajt) od izuzetne važnosti. U tom smislu, Agencija je preduzela neophodne mere i radnje, u skladu sa Zakonom, kako bi zaštitila i obezbedila privatnost ustupljenih podataka o ličnosti, a što će biti predstavljeno u nastavku teksta ovog akta, u skladu sa članom 23. Zakona.

Ova politika zaštite privatnosti opisuje načine na koje web sajt koristi lične podatke posetilaca. Davanjem svojih ličnih podataka i prihvatanjem Politike privatnosti potvrđujete da ste saglasni da se Vaši podaci koriste na način opisan u ovoj Politici. Ukoliko se Politika privatnosti promeni, izmenjeni tekst Politike ćemo objaviti na ovoj stranici. Kontinuiranom upotrebom ovog sajta, kao i davanjem svojih podataka prilikom online kontakta potvrđujete da ste saglasni i sa izmenama Politike.

Član 2.

Politika privatnosti je dokument koji garantuje zaštitu privatnosti naših korisnika na Internetu. Web sajt možete pregledati besplatno i bez ikakve obaveze da otkrijete svoj identitet ili ostavite bilo kakve lične podatke. Ukoliko odlučite da koristite neku od usluga koje nudimo (Upit za ponudu), potrebno je da nam ostavite lične podatke, kako bismo bili u mogućnosti da kreiramo ponudu. Tražimo samo informacije koje su neophodne kako bismo što bolje realizovali Vaš zahtev.

Agencija od korisnika sajta prikuplja i obrađuje sledeće podatke:

  • Identifikacione podatke: Ime, prezime i adresu elektronske pošte (u daljem tekstu: podaci o ličnosti), kontakt telefon.
  • Podatke o  ponašanju  korisnika na internetu  (Kolačići)

Član 3.

Podaci o ličnosti korisnika se obrađuju isključivo uz njihov izričito dat pristanak, u skladu sa čl. 15. Zakona. Zahtev za davanje pristanka je predstavljen na način na kojim se izdvaja od drugih pitanja, u razumljivom i lako dostupnom obliku, kao i uz upotrebu jasnih i jednostavnih reči.

Član 4.

Korisnici ustupaju svoje podatke o ličnosti unošenjem istih u formular za upit koji je dostupan na sajtu i prilikom korišćenja, odnosno pregleda sajta posredstvom Cookies (u daljem tekstu: Kolačića).

Član 5.

Agencija prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti korisnika isključivo u svrhu komunikacije, odnosno ostvarivanja i održavanja kontakta sa licima zainteresovanim za određenu vrstu poslovne saradnje sa Agencijom, odnosno realizaciju usluga koje Agencija nudi.

Ostvarivanje i održavanje komunikacije podrazumeva dvosmerno komuniciranje sa licima iz stava 1. ovog člana, što se odnosi na obaveštavanje tih lica, pre svega, o njihovim pravima uskladu sa Zakonom, ali i o svim drugim relevantnim pitanjima koja se odnose na poslovnu saradnju koju žele da ostvare, ili koju su ostvarili sa Agencijom.

Lica koja su dala pristanak na mogućnost da budu kontaktirani od strane Agencije u vezi sa određenim oblikom poslovne saradnje, kao i u drugim slučajevima iz člana 2 i 4 ovog akta, mogu u svakom trenutku da povuku taj pristanak u skladu sa čl. 15, stav 3. Zakona, što će rezultirati obustavom obrade podataka o ličnosti lica na koje se ti podaci odnose.

Član 6.

Lica na koje se podaci odnose imaju pravo na transparentnost načina ostvarivanja svojih prava u skladu sa članom 21. Zakona, a što se odnosi pre svega na pravo tog lica da mu budu pružene sve informacije iz čl. 23. i čl. 24 Zakona, odnosno informacije u vezi sa ostvarivanjem prava iz člana 26., čl. 29. do 31., člana 33., čl. 36. do 38. I čl. 53 Zakona, na sažet, transparentan, razumljiv i lako dostupan način, korišćenjem jasnih i jednostavnih reči. Te informacije će biti pružene u pisanom i drugom obliku, uključujući elektronski oblik, ako je to pogodno. Ako lice na koje se podaci odnose to zahteva, informacije se mogu pružiti usmeno u skladu sa članom 21. stav 1. Zakona.

Prava lica na koje se podaci odnose iz člana 21. su istovremeno determinisana obavezama rukovaoca podataka o ličnosti i informacije o tim pravima se mogu pružiti u kombinaciji sa standardizovanim ikonama prikazanim u elektronskom obliku kako bi se, na lako vidljiv, razumljiv i jasno uočljiv način, obezbedio svrsishodan uvid u nameravanu obradu, u skladu sa Zakonom.

Član 7.

Osim prava iz člana 6. ovog akta lice na koje se podaci odnose ima i sledeća prava, u skladu sa Zakonom:

  • Pravo na pristup – Lice na koje se podaci odnose ima pravo da od rukovaoca zahteva informaciju o tome da li obrađuje njegove podatke o ličnosti, pristup tim podacima, kao i druge informacije, u skladu sa Zakonom.
  • Pravo na ispravku i dopunu – Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se njegovi netačni podaci o ličnosti bez nepotrebnog odlaganja isprave. U zavisnosti od svrhe obrade, lice na koje se podaci odnose ima pravo da svoje nepotpune podatke o ličnosti dopuni, što uključuje i davanje dodatne izjave.
  • Pravo na brisanje podataka o ličnosti – Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se njegovi podaci o ličnosti izbršu od strane rukovaoca, a isti je dužan da bez nepotrebnog odlaganja te podatke izbriše u određenim zakonom predviđenim slučajevima.
  • Pravo na ograničenje obrade – Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se obrada njegovih podataka o ličnosti ograniči od strane rukovaoca ako je ispunjen alternativno jedan od Zakonom predviđenih slučajeva iz člana 31. stav 1.
  • Pravo lica na koje se podaci odnose da bude obavešten u vezi sa ispravkom ili brisanjem podataka, kao i ograničenjem obrade. Rukovalac je dužan da obavesti sve primaoce kojima su podaci oktriveni o svakoj ispravci ili brisanju podataka o ličnosti ili ograničenju njihove obrade (osim ako je to nemoguće ili zahteva prekomeran utrošak vremena i sredstava). Rukovalac je isto dužan da lice na koje se podaci odnose, na njegov zahtev, informiše o svim primaocima kojima su podaci o ličnosti otkriveni.
  • Pravo na prenosivost podatka – Lice na koje se podaci odnose ima pravo da njegove podatke o ličnosti, koje je prethodno dostavilo rukovaocu primi od njega u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i ima pravo da ove podatke prenese drugom rukovaocu bez ometanja od strane rukovaoca kojem su ti podaci bili dostavljeni, uz ispunjavanje zakonom propisanih uslova. Ovo pravo obuhavata i pravo lica da njegovi podaci o ličnosti budu neposredno preneti drugom rukovaocu od strane rukovaoca kojem su ovi podaci prethodno dostavljeni, ako je to tehnički izvodljivo.
  • Pravo na prigovor i automatizovano donošenje pojedinačnih odluka – Ako smatra da je to opravdano u odnosu na posebnu situaciju u kojoj se nalazi, lice na koje se podaci odnose ima pravo da u svakom trenutku podnese rukovaocu prigovor na obradu njegovih podataka o ličnosti, što se odnosi i na profilisanje, a rukovalac je dužan da prekine sa obradom podataka o licu koje je podnelo prigovor, osim ako je predočio da postoje zakonski razlozi za obradu koji pretežu nad interesima, pravima ili slobodama lica na koje se podaci odnose ili su u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnog zahteva.
  • Automatizovano donošenje pojedinačnih odluka i profilisanje – Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se na njega ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade uključujući profilisanje, ako se tom odlukom proizvode pravne posledice po to lice ili ta odluka značajno utiče na njegov položaj.

Lice na koje se podaci odnose može stupiti u vezu sa Agencijom posredstvom kontakta, u svrhu ostvarivanja svojih Zakonom predviđenih prava.

Član 8.

Podaci o ličnosti iz člana 2. ovog akta neće biti otkriveni nikom izvan Agencije. Pristup tim podacima će imati samo lice koje je, u okviru Agencije, zaduženo da odgovara na upite sa sajta, kao i lice ili lica koja učestvuju u procesu odlučivanja kako će se postupati sa tim upitima.

Član 9.

Agencija štiti Vaše podatke prilikom komunikacije koristeći SSL bezbednosni sertifikat kojim se sav prenos podataka enkriptuje i banere za upravljanje kolačićima.

Podaci o ličnosti korisnika će se čuvati, pre svega, kako bi se ispunila svrha njihove obrade, iz člana 5. ovog akta, u skladu sa čl. 5, stav 1, tač. (5) Zakona, odnosno sve dok postoji potreba za komunikacijom sa korisnicima. Nakon isteka perioda čuvanja, podaci o ličnosti će biti obrisani.

Član 10.

Cookies (u daljem tekstu: Kolačići) su tekstualne datoteke postavljene u računar lica koje je posetilo sajt u svrhu prikupljanja standardnih informacija u vezi sa prijavljivanjem na sajt i ponašanja tog lica tokom boravka na sajtu, a koje mogu biti poslate internet pretraživaču koje koristi to lice. Agencija može prikupljati/obrađivati navedene informacije automatski posredstvom Kolačića ili sličnih tehnologija. Pročitajte više informacija o Kolačićima.

Korisnici koji su zabrinuti zbog privatnosti i korišćenja Kolačića mogu podesiti internet pretraživač da ih obavesti kada primi Kolačić kao i da odbije Kolačiće koje pokušavaju da pošalju druge veb stranice.

Korišćenje sajta nije uslovljeno davanjem pristanka na korišćenje Kolačića.

Član 11.

Postoji mogućnost da sajt sadrži eksterne linkove koji upućuju na druge internet stranice. Odredbe ovog akta o bezbednosti i privatnosti podataka o ličnosti se odnose samo na sajt, tako da ne preuzima odgovornost za pravila o privatnosti podataka drugih internet stranica.

Član 12.

Odredbe ovog akta počinju da se primenjuju danom objavljivanja na sajtu.

Agencija ima isključivo pravo na jednostranu izmenu ovog akta, kao i da tu izmenu objavi na način predviđen u stavu 1. ovog člana